17 February, 2015

KODANIKUALGATUS

PROJEKTIST

“Minu hääl loeb: noorte eurooplaste kodanikualgatus” on programmi Euroopa Noored, alaprogrammi 1.3 noorte demokraatiaprojekt, mis kaasab 256 noort inimest kaheksast erinevast organisatsioonist Leedust, Lätist, Eestist ja Poolast. Projekti eesmärk oli püüda julgustada tagasisidestada ja praktiseerida Euroopa kodanikualgatust. Lissaboni leppega tutvustatud Euroopa kodanikualgatus võimaldab sarnaselt mõtlevatel inimestel teha ettepanek Komisjonile uute seaduste algatamiseks spetsiifilistel teemadel. Initsiatiivid võivad olla seotud ükskõik millise poliitika valdkonnaga, milles Komisjonil on õigus seadusandluse algatamiseks, olgu selleks siis keskkond, põllumajandus, transport või tervis. See uus säte on oluline samm Euroopa Liidu demokraatlikus elus ning see võimaldab ainulaadselt tuua noored kodanikud lähemale Euroopa demokraatiale ning jõustab piiriülest debatti EL-i poliitikavaldkondades ning eriti nendes, mis mõjutavad neid otseselt.

Selles valguses püüdis projekt julgustada noori andma tagasiside ning praktiseerida õigust ‘Euroopa kodanikualgatusele’, et jõustada nende aktiivset kodakondsust, kujundamaks poliitilisi arvamusi ning otsuseid. Laias plaanis oli peamine eesmärk tuua noored kodanikud lähemale Euroopa demokraatlikule elule, võimaldades neil osa võtta täisväärtuslikust demokraatiateadlikkust ühiskonnast ning võtta maksimumi kodanikuks olemisest.

My voice matters png

EESMÄRGID

1. Võimaldada noortele inimestele võtta intensiivsemalt osa Euroopa Liidu demokraatlikust elust läbi ‘Euroopa kodanikualgatuse’ initsiatiivi kui uuest osalusdemokraatia vahendist.

2. Jõustada elavat ja piiriülest debatti EL-i poliitikateemadel noorte inimeste vahel ning eriti nendel teemadel, mis mõjutavad nende elu otseselt.

3. Tugevdada ja tunnustada noorte inimeste õigust osaleda Euroopa Liidu demokraatlikus elus.

4. Levitada osalust ning aktiivset kodakondsust kui vormi noorte inimeste vahel nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil.

RAHVUSVAHELINE PARTNERLUS

Projekt kaasas kaheksat mittetulundusühendust ja informaalset gruppi neljast Euroopa riigist (Leedu, Läti, Eesti ja Poola).

– Avalik institutsioon „Sveikatingumo idėjos“ (Leedu) on mittetulundusühendus, mis on loodud Marijampole kohaliku omavalitsuse ja Arvi enterprise group poolt. Me töötame aktiivselt noorte, sotsiaaltöö, kultuuri, spordi ja hariduse valdkondades. Meie organisatsioon toetab ja juhib innovaatilisi projekte, mis aitavad meie regiooni areneda säästvalt ning on seotud noorte mitteformaalse õppe ja sotsiaalse sidususega.

Marijampolė Õpilaste Parlamendi grupp (Leedu) on informaalne grupp, mis esindab kõiki õpilasi nii keskkoolidest kui ka kolledzitest Marijampolės. Tegeleb sisse-elamiskursustega, mis on mõeldud uutele tudengigruppidele või tudengitele, kel on sotsiaalsed probleemid.

Social Innovation Centre (Läti) on 2010. aastal loodud MTÜ, mis pühendab ennast lahendama sotsiaalseid muutusi, suurendama teadmisi sotsiaalsest innovatsioonist ning sotsiaalsest heaolust Lätis. Me pakume mitte-formaalset õpet sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas ja poliitilistest protsessidest ning poliitikate kujundamisel vähemate võimalustega gruppidele, sotsiaalsest integratsioonist ja ühiskonna osaluse suurendamisest sotsiaalsetes ja poliitilistes protsessides.

Kekavas Youth Initiative Centre (Läti) on organisatsioon, mis pakub noortele võimalusi arendamaks nende teadmisi mitteformaalse hariduse valdkonnas, võtmaks osa sotsiaalsetest projektidest ning arendamaks nende endi projekti-ideesid. See on koht, kus noored saavad oma vaba aega sisustada peale kooliõpinguid, kohtuda sõpradega ning õppida midagi uut.

EgoMind (Eesti) on mittetulundusühing, mis soovib oma tegevusega toetada aktiivseks kodanikuks olemist ja nende kujunemist. Tegeleme võimaluste loomisega elukestvaks õppeks noortele ja noortevaldkonnas tegutsevatele inimestele. Selleks töötame koos avaliku-, kolmanda ja erasektori partneritega pakkumaks õppija vajadustele kohandatud enesearenguvõimalusi nagu näiteks koolitused, noorteprojektid, coaching ja mentorlus jne.

Involved (Eesti) on mittetulundusühendus eesmärgiga luua võimalusi elukestvaks õppeks ning jõustada üksikisikute ja erinevate sihtgruppide arengut kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil – nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. Läbi silmaringi laiendamise, praktiliste oskuste arendamise ning informatsiooni, tegevuste ning lühi- ja pikaajaliste mobiilsusprojektide pakkumiste on meie eesmärk aktiivne osalus ühiskonnas.

Sihtasutus “Rodowo” (Poola) pakub ja korraldab Rahvusvahelist Noorte Kohtumispaika ‘Camp Rodowo’ kirde-Poola regioonis (UE – Warmia-Mazury). Me töötame noortega nii meie piirkonnast kui ka peaaegu kõigist Euroopa riikidest.

Educational and Cultural Association of the Ketrzyn Community (Poola) on vabatahtlike poolt juhitud mittetulunduslik organisatsioon, kellest enamik on õpetajad, pensionil õpetajad, abipersonal ja kasvatajad mitmetest haridusasutustest. See loodi kõigi jaoks, kes tahavad töötada haridusideega ühiskonnas, mille aluseks on tolerants ning austusteiste inimeste ning enda identideedi vastu.

PEAMISED TEGEVUSED

Projekti peamised tegevused koosnesid alljärgnevast:

– Kohalikud fookusgrupid kõikides partnerriikides, mis kaasasid 256 noort inimest ning mis identifitseerisid noorte vajadused ja piirangud, millega nad oma igapäevaelus silmitsi seisavad.

– Esimene riikidevaheline töötuba Marijampolės (Leedus) perioodil 6–12 aprill 2014, mis kaasas 30 osalejat kõikidest osavõtvatest riikidest.

– Teine riikidevaheline töötuba Sorkwitys (Poolas) perioodil 13-20 juuli 2014, mis kaasas 32 osalejat kõikdest osavõtvatest riikidest.

– Digitaalse väljaande “Minu hääl loeb: noorte eurooplaste kodanikualgatus” loomine.

– Projekti väljundite ja tulemuste levitamine ja kasutamine nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Ametlik veebisait “Minu hääl loeb: noorte eurooplaste kodanikualgatus

Video “Liitu meiega

Esimene riikidevaheline töötuba Marijampolės, Leedus

Teine riikidevaheline töötuba Sorkwitys, Poolas

Intervjuu tubades

Ujumine

Lõke

Happy projektist ‘Minu hääl loeb’”

“Paulina ja Laima” tassi laul

EUROOPA KODANIKUALGATUS

PEAMISED FAKTID KODANIKUALGATUSEST

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

Euroopa kodanikualgatus on kutse Euroopa Komisjoni poolt, esitamaks seadusandlust EL-i kompetentsis olevate teemade kohta. Kodanikualgatusega peab olema liitunud vähemalt üks million EL-i kodanikku, kes tulevad 28-st liikmesriigist vähemalt 7-st. Minimaalne allkirjastajate number peab olema vähemalt nendest 7-st liikmesriigist.

Mida saab kodanikualgatusena esitada?

Kodanikualgatus on võimalik ükskõik millises valdkonnas, kus Komisjonil on õigus algatada seadusandlust, näiteks keskkonna, põllumajanduse, transpordi ja tervise valdkondades.

Kes saavad kodanikualgatust organiseerida ning kuidas?

Selleks, et algatada kodanikualgatust, peavad kodanikud looma ‘kodanike komitee’, kuhu kuuluvad vähemalt 7 residendist kodanikku EL-i 7-st erinevast riigist.

Kodanike komitee liiked peavad olema valimisealised EL-i kodanikud, kes saavad valida ka Euroopa Parlamenti (18-aastased, v.a. Austria, kus valmisealiste minimaalne vanus on 16 eluaastat).

Kodanikualgatust ei saa korraldada organisatsioonid, kuid organisatsioonid saavad julgustada või toetada initsiatiive eeldusel, et nad teevad seda täieliku läbipaistvusega.

Kodanike komitee peab registreerima oma initsiatiivi koduleheküjel enne kodanike toetusavalduste kogumist. Kui registreerimine on kinnitatud, on organiseerijatel aega üks aasta allkirjade kogumiseks.

Kes saavad kodanikualgatust allkirjastada ja kuidas?

Kõik Euroopa Parlamendi valimisealised (18 eluaastat, v.a. Austria, kus valimisiga on 16 eluaastat) EL-i kodanikud (liikmesriigi kodanikud) saavad allkirjastada kodanikualgatuse.

Initsiatiivile toetuse andmiseks peavad kodanikud täitma spetsiaalse organisaatorite poolt antud toetusvormi, kas siis paberil või online.

Mis juhtub, kui kodanikualgatus saab 1 miljon allkirja?

Komisjon hindab hoolikalt kodanikualgatust. Kolme kuu jooksul peale initsiatiivi saamist:

– Komisjoni esindajad kohtuvad organisaatoritega, et nad saaksid detailselt selgitada nende kodanikualgatusega seotud teemasid

– Organisaatoritel on võimalus tutvustada oma ideed Euroopa Parlamendi avalikul lugemisel

– Komisjon võtab vastu ametliku vastuse, millised tegevused ta esitab kodanikualgatusele vastuseks, kui üldse, ning nimetab põhjused nende aktsepteerimiseks või mitte aktsepteerimiseks

Teatise vormis vastus võetakse ametlikult vastu komisjoni poolt ning avaldatakse kõikides ametlikes EL-i keeltes.

Komisjonil pole kohustust esitada kodanikualgatuse tulemusena seaduse muudatust. Kui Komisjon otsustab seaduse muudatusettepanekuga aga edasi minna, läheb lahti tavaline protseduur: Komisjoni ettepanek esitatakse seadusandjale (üldiselt Euroopa Parlament või Nõukogu või mõnel juhul ainult Nõukogu) ja kui see võetakse vastu, saab sellest seadus.

PROTSEDUUR JÄRK-JÄRGULT

1. Kodanike komitee ettevalmistus ja loomine

2. Soovitava kodanikualgatuse registreerimine

3. Sinu online toetussüsteemile kinnituse saamine

4. Toetuste kogumine kas paberil ja/või online

5. Toetuste kontrollimine

6. Kodanikualgatuse esitamine Komisjonile

7. Hindamine, avalik lugemine Euroopa Parlamendis ja Komisjoni vastus

PROTSEDUURI JUHENDMATERJAL

1. Sinu idee ettevalmistus

Kodanikualgatuse peale mõtlevad inimesed peavad esmalt mõtlema sellele, kas Euroopa kodanikualgatus on parim viis idee tutvustamiseks, jättes meelde, et initsiatiiv peab olema kutse Komisjonile seaduse muudatuseks.

Seega on kodanikualgatuse ettevalmistamisel potentsiaalsete organisaatorite poolt oluline tutvuda tähelepanelikult informatsiooniga, mis on kättesaavad veebisaidil ning panna eriti tähele alljärgnevaid osasid:

– kas sinu idee saaks olla kodanikualgatus? Uuri, kas Komisjon on kompetentne tegemaks ettepanekut vastavas poliitikavaldkonnas ja tea, kuidas leida informatsiooni hetkel kehtiva seadusandluse kohta selles poliitikavaldkonnas;

– alternatiivsed EL-i lähenemis- või mõjutamisvõimalused, arvestamaks teiste vahenditega, mis võiksid olla soovile sobivamad.

Võid samuti konsulteerida täiendava informatsiooni või abi saamiseks organisatsioonidega, kelle siit leiad või jagada ideid võimalikeks kodanikualgatusteks.

2. Kodanike komitee loomine

Kodanikualgatus peab olema algatatud kodanike komitee poolt, mille liikmed peavad olema vähemalt 7 EL-i Euroopa Parlamendi valimisõiguslikku kodanikku (v.a. Austria, kus valmisiga on 16 eluaastat) ning nad peavad elama vähemalt 7-s erinevas liikmesriigis. Nad ei pea olema 7 erineva liikmesriigi kodanikud, küll aga peab neil olema EL-i liikmesriigi kodakondsus.

Komiteed peetakse ametlikuks algatuse ‘organisaatoriks’ ning ta on vastutav protseduuri juhtimise eest tervikuna. Komitee peab oma liikmete hulgast määrama esindaja ning asendaja, suhtlemaks ning tegutsemaks selle nimel Komisjoniga. Nendest saavadki kontaktisikud komitee ja Komisjoni vahel kogu protseduuri jooksul.

HUVITAVAD FAKTID:

– Euroopa Parlamendi liikmeid ei saa arvestada miinimumnumbri 7 sisse, mis moodustab kodanike komitee

– Kodanikud ei pea olema registreeritud hääletama, vaid peavad olema piisavalt vanad (18 kõigis liikmesriikides, v.a. Austrias, kus valimisiga on 16)

3. Registreeri oma algatus Komisjoni veebisaidil

Kõik algatused peavad olema formaalselt esitatud Komisjonile vastavalt regulatsiooni sätetele ning peavad sisaldama otsest soovi Komisjonile tema pädevuse piires, kes saaks võtta teemaga seotud seadusandliku tegevuse, vastavalt nende kodanike vaadetele ning oleks legaalne tegevus lepingute rakendamiseks.

Esimeses etapis peavad kodanikud selgelt väljendama algatuse soovi ning eesmärki(e). Misiganes algatust ei pruugita registreerida, kui see on ‘ebasobiv või kuritahtlik’ või kui see on selgelt vastuoluline ühiskonna väärtustega.

Registreerimine selle faasis on eelduseks järgnevatele kolmele kumulatiivsele tingimusele:

– Esiteks, algatus peab olema seotud teemaga, milles EL saab ametlikult ellu kutsuda seaduse, mis on seotud teiste lepingutega (seotud EL-i pädevusega);

– Teiseks, algatus pole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik;

– Kolmandaks, algatus pole ilmselgelt vastuolus EL-i väärtustega.

HUVITAVAD FAKTID:

– Euroopa põhiseaduse leping, Artikkel 2: Liit on loodud väärtustades inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdsust, seaduste täitmist ning inimõiguste austamist, sisaldades vähemustesse kuuluvate isikute õigusi. Need väärtused on liikmesriikide jaoks ühised ühiskonnas, kus valitseb pluralism, mitte-diskrimineerimine, tolerantsus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus meeste ja naiste vahel.

– Arvestatakse õiguslikel alustel registreeritud kodanikualgatustega. Kui registreerimisest keeldutakse, informeerib Komisjon selle põhjustest ning väljastab taotlejale informatsiooni kõikvõimalike juriidiliste õiguskaitsevahendite kohta. Igal juhul on algatajatel otsusega mittenõustumisel võimalus viia juhtum Euroopa Liidu kohtusse või täites kaebuse Euroopa Ombudsmanile.

4. Veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi vastavuse tõendamine

Kui soovite koguda toetusavaldusi Internetis, peate looma veebipõhise kogumissüsteemi, mis vastab teatavatele nõuetele.

Süsteem peab tagama, et:

– üksnes tegelikud inimesed (mitte arvutid) saavad esitada toetusavalduse;

– veebis esitatud andmeid kogutakse ja säilitatakse turvaliselt;

– toetusavaldusi esitatakse vormingus, mida pädevad riiklikud asutused saavad kontrollida.

Üksikasjalikud tehnilised ja turvanõuded, mida Teie süsteemi puhul peab järgima, on sätestatud konkreetses määruses (vt linki allpool). Teie abistamiseks oma süsteemi loomisel töötas komisjon välja avatud lähtekoodiga tarkvara, mis juba vastab kõigile asjakohastele nõuetele

OLULINE TEADA:

– Toetusavaldusete kogumise süsteemi ei pea looma ja selle vastavust tõestama kohe pärast EKA registreerimist. Tegelikult võite lasta süsteemi tõendada kas enne või pärast oma kodanikualgatuse registreeri‑ mist komisjoni veebisaidil. Varasem registreerimine ja vastavuse tõendamine on soovitatav juhul, kui soovite maksimaalselt kasutada kogu enda käsutuses olevat 12-kuulist perioodi kampaania korrladamiseks ja allkirjade kogumiseks

5. Toetusavalduste kogumine

Kohe pärast oma kodanikualgatuse registreerimise kinnitamist võite alustada kodanikelt toetusavalduste kogumist. Teil on selleks aega üks aasta. Toetusavaldusi saab koguda paberil ja/või Internetis.

Selleks et toetusavaldusi koguda, peate kasutama spetsiaalseid vorme, mis vastavad kodanikualgatust käsitlevas määruses sätestatud näidistele ning sisaldavad kogu nõutavat teavet Teie kodanikualgatuse kohta. See teave peab olema täpselt sama, mis komisjoni veebisaidil avaldatud teave Teie algatuse kohta.

Oma korraldajakontol võite alla laadida kohandatud ja eeltäidetud vormid, mille puhul saate valida:

– ELi liikmesriigi, kus Te soovite toetusavaldusi koguda;

– väljanimede jaoks ELi ametlike keelte hulgast keele;

– keele Teie algatust käsitleva teabe jaoks nende keelte hulgast, milles Teie algatus veebisaidil avaldatakse.

Toetusavaldustes tuleb kodanikel avaldada isikuandmeid sõltuvalt liikmesriigist, kust nad pärist on (kas elukoha- või kodakondsusjärgne liikmesriik). Teave võib sisaldada enda ees- ja perekonnanime, aadressi, sünniaja ja –koha, kodakondsuse ning mitmetes liikmesriikides ka isikukoodi avaldamist.

Kogu menetluse ajal peate seoses isikuandmete kaitsega järgima kehtivate õigusaktide sätteid. See tähendab eelkõige seda, et enne toetusavalduste kogumist peate teavitama andmekaitseasutust/-asutusi 12 liikmesriigis/liikmesriikides, kus hakatakse andmeid töötlema.

Allakirjutanute miinimumarv liikmesriigi kohta

Te ei pea toetusavaldusi koguma kõigis 28 liikmesriigis. Siiski peab Teil olema miinimumarv allkirju vähemalt seitsmest ELi liikmesriigist (vt iga riigi miinimumarvu järgmisest tabelist).

Liikmesriik Allakirjutanute miinimumarv liikmes-riigi kohta pärast 01.07.2014 registreeritud algatuste puhul
Austria 13500
Belgia 15750
Bulgaaria 12750
Horvaatia 8250
Küpros 4500
Tšehhi Vabariik 15750
Taani 9750
Eesti 4500
Soome 9750
Prantsusmaa 55500
Saksamaa 72000
Kreeka 15750
Ungari 15750
Iirimaa 8250
Itaalia 54750
Läti 6000
Leedu 8250
Luxembourg 4500
Malta 4500
Holland 19500
Poola 38250
Portugal 15750
Rumeenia 24000
Slovakkia 9750
Sloveenia 6000
Hispaania 40500
Rootsi 15000
Suurbritannia 54750

6. Toetusavalduste arvu tõendamine

Kui olete lõpetanud oma kodanikualgatusele vajalike toetusavalduste kogumise, peaksite taotlema pädevatelt riiklikelt asutustelt igas liikmesriigis, kus Te toetusavaldusi kogusite, asjaomases riigis kogutud kehtivate toetusavalduste arvu tõendamist.

Tõendamist tuleb taotleda iga liikmesriigi (kus toetusavaldusi koguti) puhul eraldi ja vaid üks kord.

Võite toetusavaldusi saata kas paberil või elektrooniliselt. Te peate eraldama paberil kogutud toetusavaldused, veebipõhiselt kogutud toetusavaldused ning elektroonilise allkirjaga allkirjastatud toetusavaldused.

Veebipõhiselt kogutud toetusavaldused võib välja trükkida ja saata paberil või hoopis elektrooniliselt turvalisel viisil, nt krüpteeritud failidena CD-ROMil. Samuti võib kasutada XML-faile, juhul kui neid tunnustab pädev riiklik asutus (saate seda kontrollida komisjoni veebisaidil). Komisjoni väljaarendatud tarkvara võimaldab eksportida toetusavaldusi XML-vormingus.

Riiklikel asutustel on aega kolm kuud kehtivate toetusavalduste arvu tõendamiseks. Nad kasutavad toetusavalduste kontrollimiseks asjakohaseid kontrolle, mis võivad põhineda juhusliku valiku meetodil.

Võiksite koguda vajalikust rohkem toetusavaldusi, kuna riiklikud pädevad asutused ei pruugi kontrolli käigus kõiki Teie poolt esitatud toetusavaldusi tõendada.

7. Kodanikualgatuse esitamine komisjonile

Kui olete saanud pädevatelt riiklikelt asutustelt tõendid selle kohta, et olete kogunud vajaliku arvu toetusavaldusi (kokku üks miljon ning vähemalt seitsme ELi liikmesriigi puhul on saavutatud allakirjutanute nõutav miinimumarv), saate oma algatuse esitada komisjonile kaalumiseks.

OLULINE TEADA

– Pidage meeles, et Teil on seaduslik kohustus hävitada kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel oma kodanikualgatuse esitamisest või 18 kuu möödumisel selle registreerimisest (kui Te ei saa selle toetuseks kokku piisavat arvu toetusavaldusi).

– Toetusavaldusi võib õigusliku või administratiivse juurdluse eesmärgil säilitada lubatud tähtajast kauem. Sel juhul peavad korraldajad hävitama kõik toetusavaldused ja nende koopiad mitte hiljem kui ühe nädala möödumisel juurdluse otsusest.

8. Pärast ühe miljoni toetusavalduse esitamist Euroopa Komisjonile

Kolme kuu jooksul alates sellise kodanikualgatuse esitamisest, mis on saanud vajaliku arvu toetusavaldusi:

– kohtuvad komisjoni esindajad korraldajatega, et nad saaksid üksikasjalikult selgitada kodanikualgatuses tõstatatud küsimusi;

– antakse korraldajatele võimalus tutvustada kodanikualgatust Euroopa Parlamendis avalikul kuulamisel;

– võtab komisjon pärast kodanikualgatuse uurimist vastu ametliku vastuse, milles märgitakse, milliseid meetmeid on komisjonil kavas kodanikualgatuse suhtes võtta ning millised on selle põhjused.

Komisjoni vastus, mis esitatakse teatise vormis, võetakse ametlikult vastu volinike kolleegiumi poolt ning avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Kui komisjon otsustab vastusena kodanikualgatusele esitada seadusandliku ettepaneku, käivitatakse tavapärane menetlus komisjoni ettepaneku koostamiseks (vajaduse korral avalikud konsultatsioonid, mõjuhinnang jms).

Kui komisjon võtab ettepaneku vastu, esitatakse see seadusandjale (Euroopa Parlamendile ja nõukogule või mõnel juhul üksnes nõukogule), kes peab selle vastu võtma, et muuta see kehtivaks seaduseks.

Poster_template

Ettepanekud Euroopa kodanikealgatusteks

Projekti “Minu hääl loeb: noorte eurooplaste kodanikualgatus” rahvusvaheliste ja kohalike kohtumiste käigus tegid projektis osalejad mõned ettepanekud Euroopa kodanikealgatuseks. Ettepanekute valik on lai – kunstiõppe populariseerimisest koolides, 16-aastaste autojuhtimisõigus, marihuaana legaliseerimine, e-õppe võimaluse kasutamine ükskõik millisest Euroopa Ülikoolist ning ühetaolise haridussüsteemi kasutuselevõtt Euroopas.

Pealkiri:

Kunstiainete populaarsuse tõstmine Euroopa Liidu koolides.

Algatuse sisu:

Algatuse eesmärk on toetada õpilaste loomingulisust Euroopa Liidu koolides.

Kirjeldus ja peamised eesmärgid:

Algatuse tulemusena peaks kunstiainete maht kõikides koolides Euroopa Liidus kasvama 2 tunnini nädalas aine kohta. Viiendast klassist alates peaks õpilastel olema võimalus valida erinevate kunstianete seast (dramaõpetus, tants, muusika, kujutav kunst) ning minimaalselt oleks kunstiaineid 4 ja maksimaalselt 8 tundi nädalas.

Kodanikualgatuse korraldajad:

Esindaja: Matas Kaminskas;

Asendaja: Ignas Naikelis;

Teised liikmed: Gustė Brokaitė and Paulina Šalaševičiūtė.

Pealkiri:

16- aastastele sõiduki juhtimisõiguse andmine Euroopa Liidus.

Algatuse sisu:

Algatuse eesmärk on tagada sõiduki juhtimisõigus noortele Euroopa Liidus alates 16 eluaastast.

Kirjeldus ja peamised eesmärgid:

– Sõiduki juhtimisõiguse saamine 16 eluaastast aitab noortel suurendada vastutustunnet enda ja teiste ees.

– Teismelistele tuleks pakkuda “test-rataste” võimalust ja seeläbi aidata kaasa nende iseseisvumisele.

Kodanikualgatuse korraldajad:

Esindaja: Gailė Ambrazevičiūtė

Asendaja: Rūta Tamulynaitė

Teised liikmed: Monika Gradavičiūtė, Rytis Kazakevičius, Vilius Puzara.

Pealkiri:

Haridussüsteemide ja õppekavade ühtlustamine Euroopa Liidus

Algatuse sisu:

Algatuse eesmärgiks on ühtlustada haridussüsteemid ja õppekavad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Kirjeldus ja peamised eesmärgid:

Selle kodanikualgatuse tulemusena soovime tagada sarnase teadmiste taseme ühevanuste noorte seas olenemata nende elukohariigist.

Kodanikualgatuse korraldajad:

Esindaja: Klaudyna Magdier

Asendaja: Anna Loravcryk

Teised liikmed: Weronika Denjio, Sara Jozwiak, Kornelia Stolanzyk, Milena Obalewicz

Pealkiri:

Marihuaana legaliseerimine

Algatuse sisu:

Kodanikualgatuse eesmärk on eemaldada marihuaana narkootiliste ainete nimistust ning kriminaalsüsteemist ning reguleerida selle kasutamist sarnaselt alkoholile ja tubakale.

Kirjeldus ja peamised eesmärgid:

Algatuse läbi loodame suurendada töökohtade arvu ja luua paremaid majandustingimusi kuna see aitab üles ehitada majandussüsteemi. Samuti on täestatud, et kanep aitab leevendada paljusid erinevaid kliinilisi seisundeid. Algatuse korraldajate arvates võib kanep samuti leevendada teatud tüüpi kasvajatest tingitud vaevusi.

Kodanikualgatuse korraldajad:

Esindaja: Laima Plēpe;

Asendaja: Irma Edīte Ģirupniece;

Teised liikmed: Lauris Kalvišs and Janis Jānis Stūris

Pealkiri: United Dynamic Distance Education

Algatuse sisu:

Algatuse eesmärk on võimaldada ligipääs kõikide ERASMUS+ programmis osalevate ülikoolide e-kursustele kõikidele mõnes liikmesriigi ülikoolis õppivatele tudengitele.

Kirjledus ja peamised eesmärgid:

Ülikooli astudes on tudengil kohustus täita enda valitud õppekava. E-kursuste puhul peaks seejuures peaks olema võimalik valida, millisest ERASMUS+ programmiga liitunud ülikoolist tudeng neid võtta soovib. E-kursustel osalemise maht ei tohiks olla piiratud, eeldusel et nende sisu on üle Euroopa sarnane ja kursused on vastavalt akrediteeritud.

Algatus soovib tõsta kõrghariduse kvaliteeti ja pakkuda tudengitele võimalust kogeda akadeemilisi traditsioone üle Euroopa. See omakorda laiendab noorte silmaringi ning annab võialuse teha koostööd teiste tudengite ja ekspretidega üle Euroopa.

Kodanikualgatuse korraldajad:

Esindaja: Lisa Maria Weinberger

Asendaja: Ēriks Lapiņš

Teised liikmed: Helen Uustal, Krista-Ly Jaagu, Liga Midere, Ksenia Grabovnicka

youth-in-action-logo-2600

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Projekti tutvustava brozüüri saad endale alla laadida SIITSAMAST.

© 2020 INVOLVED
info@involved.ee